نظرسنجی های زیر مجموعه:

1.ارائه خدمت

2. برق امید 

3.خاموشی

4.مدیریت مصرف

5.ایمنی

نظرسنجی

لطفا عنوان فرایند یا تصمیم مورد نظر خود را از صفحه لیست فرایند ها وتصمیمات شرکت کپی کرده و در قسمت زیر درج نمایید:


تاریخ ایجاد صفحه : 1400/01/31

افراد کم توان