مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 98/د/235 در مورد خرید قطعات عیب یاب کابل

افراد کم توان