مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 227/د/98 خرید انواع کابل

افراد کم توان