مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 226/د/98 خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار

افراد کم توان