تامین برق روستای علی آباد کهکرود واقع در بخش مرکزی شهرستان سربیشه

افراد کم توان