110/000 متر سیم آلومینیوم نمره 120 داگ یا هاینا

افراد کم توان