واگذاری خدمات مهندسی و نظارتی در رابطه با احداث شبکه ها و تاسیسات توزیع در حوزه فعالیت شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

افراد کم توان