استعلام کلید های ( سکسیونر) قابل قطع زیر بار گازی به منظور استفاده در سیستم اتوماسیون در شبکه هوایی 20 کیلو ولت به پیوست مشخصات فنی

افراد کم توان