مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 231 /د/ 98 خرید یک دستگاه دوربین آلتراسونیک