مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 226/د/98 خرید انواع یراق آلات کابل خودنگهدار

این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود

تاریخ مناقصه: 1398/12/19

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 223/د/98 خرید انواع چراغ

این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود

تاریخ مناقصه: 1398/12/19

خرید انواع یراق آلات شبکه فشار ضعیف کابل آلومینیوم خود نگهدار

این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود

تاریخ مناقصه: 1398/12/19

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 231 /د/ 98 خرید یک دستگاه دوربین آلتراسونیک

این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود

تاریخ مناقصه: 1398/12/19

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 98/د/235 در مورد خرید قطعات عیب یاب کابل

تاریخ مناقصه: 1398/12/14

مشخصات فنی تراورس گالوانیزه 2.44

این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود

تاریخ مناقصه: 1398/12/14

مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره 227/د/98 خرید انواع کابل

این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود

تاریخ مناقصه: 1398/12/14

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 222/د/98 خرید انواع لامپ

این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود

تاریخ مناقصه: 1398/12/14

مناقصه عمومی دو مرحله ای شماره 98/د/235 در مورد خرید قطعات عیب یاب کابل

این مناقصه به صورت بین المللی برگزار نمیشود

تاریخ مناقصه: 1398/12/14

خرید انواع یراق آلات شبکه فشار ضعیف کابل آلومینیوم خود نگهدار

تاریخ مناقصه: 1398/12/13

افراد کم توان