نظرسنجی پیش نویس قوانین

تعداد شرکت کنندگان : 0 نفر

ردیف متن سوال تصمیمات اخذ شده نتیجه
1 جنسیت: dvr
2 نظر شما(ارزیابی شما): dvr
افراد کم توان