نظرسنجی سایت

تعداد شرکت کنندگان : 18 نفر

ردیف متن سوال تصمیمات اخذ شده نتیجه
1 محتوای اطلاعاتی ارائه شده توسط سایت راچگونه ارزیابی می کنید؟ dvr
افراد کم توان