شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی

فرم ها

 

 

 

 

اسم فرم توضیحات دریافت فایل
فرم دو صفحه اي یکی از فرم­هاي برون سازمانی است که محقق زمانی که براي اولین بار طرح تحقیقاتی پیشنهادي خود را مطرح می­کند بایستی طرح را در قالب این فرم به دبیرخانه تحقیقات (گروه تحقیقات) تحویل نماید تا در کمیته تحقیقات بررسی گردد.  

فرم سیزده صفحه اي(تعریف پروژه)

فرم 13 صفحه اي یا همان تعریف پروژه از جمله فرم­هاي برون سازمانی است که محقق بایستی پس از تصویب طرح تحقیقاتی (اولویت تحقیقاتی) آن را تکمیل نموده و به گروه تحقیقات تحویل نماید.
تعهد نامه دانشگاه به استناد آئین نامه تضمین معاملات در قراردادهای پژوهشی و تحقیقاتی شرکت  با دانشگاه ها و موسسات پژوهشی و آموزشی دولتی، ارایه ضمانت نامه کتبی برای تضمین انجام تعهدات با امضای روسای دانشگاه ها، موسسات پژوهشی و آموزشی طرف قرارداد مجاز است. 
فرم گزارش مرحله اي پروژه این فرم یکی از فرم­هاي پوششی گزارش مرحله اي پروژه است که محقق پس از پایان هر مرحله و پس از تکمیل قسمت­هاي مربوطه فرم را به همراه گزارش کامل مرحله و فرم پوششی نظارتی به ناظر پروژه تحویل می­نماید و پس از اخذ تأییدیه و امضاء ناظر پروژه فرم­ها و گزارش مرحله را به گروه تحقیقات جهت طرح در کمیته تحقیقات و پرداخت صورت وضعیت تحویل می­نماید  محقق بایستی دقت نماید تاریخ­هاي ذیل فرم به دقت تکمیل شود.
فرم گزارش پیشرفت پروژه این فرم یکی از فرم های قرارداد پژوهشی است که به محقق تحویل داده می­شود و محقق موظف این فرم را به همراه فرم زمانبندي پروژه در بازه زمانی مشخص (حداکثر سه ماهه) تکمیل نموده و به گروه تحقیقات ارجاع نماید  این فرم بیانگر روند اجراي پروژه و مشکلات احتمالی حین انجام پروژه است که بایستی گروه تحقیقات مطلع گردد تا همکاري لازم را با محقق در صورت نیاز و تسهیل در انجام پروژه را داشته باشد.  
فرم زمانبندي پروژه محقق موظف است این فرم را به همراه فرم گزارش پیشرفت پروژه به صورت دوره ای (حداکثر سه ماهه) و بر اساس فرم مشابه موجود در پروپزال پروژه تکمیل نموده و به گروه تحقیقات ارجاع نماید.
فرم هاي مربوط به گزارش نهایی پروژه محقق موظف است به همراه گزارش نهایی پروژه و فرم گزارش مرحله اي و فرم نظارت مربوطه به همراه 5 فرم مربوط به محاسبات منافع اقتصادي پروژه و نتایج حاصل از پروژه (فرم خلاصه نتایج پروژه هاي خاتمه یافته، فرم محاسبات هزینه هاي پروژه، فرم محاسبات منافع پروژه، فرم مشخصات موضوعی و فرم محاسبه شاخص اقتصادي پروژه) را مطابق با « دستورالعمل نحوه ارزيابى پروژه هاى تحقيقاتى» و سایر فرم های مربوطه را تکمیل نموده و به همراه فایل الکترونیکی تحویل گروه تحقیقات نماید.
الگوی گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی محقق موظف است گزارش نهایی پروژه تحقیقاتی را بر اساس الگوی فوق تهیه و در سه نسخه صحافی شده به همراه فایل Word آن به گروه تحقیقات تحویل نماید.

 

 

 

 

 

 

 


تعداد بازدید این صفحه :1709975
تاریخ انتشار صفحه : 1396/09/19