در نظر گرفتن محدودیت های عملی و زیست محیطی در مسئله پخش بار با استفاده از الگوریتم های تکاملی

منبع : مهندس هادی زاهدی (آموزشکده فنی و حرفه ای سما، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار)، مهندس محمد بسکابادی (شرکت توزیع نیروی برق خراسان جنوبی)، و مهندس محمود بسکابادی (شرکت مدیریت تولید نیروگاه های استان سیستان و بلوچستان) مقاله مزبور در دومین کنفرانس بین المل توضیحات: هدف از توزیع بهینه بار آن است که با تخصیص بهینه سهم هر نیروگاه، علاوه بر تأمین توان مورد نیاز شبکه، هزینه تولید توان اکتیو حداقل گردد. با افزایش روزافزون مصرف انرژی الکتریکی، سیستم های مرتبط با تأمین آن نیز بسیار گسترش یافته اند به گونه ای که امروزه توزیع


تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21