خازن گذاری در شبکه‌های توزیع حلقوی با هدف کاهش تلفات با استفاده از روش الگوریتم کلونی زنبور عسل

منبع : نویسندگان: محمد قاسمی حاجی، حسن رضا عربی آیسک، احمد رستمیان پذیرش در: هشتمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران- دانشگاه آزاد اسلامی گناباد- 27 و 28 مرداد ماه 1395 توضیحات: در این مقاله از الگوریتم کلونی زنبور عسل مصنوعی برای یافتن اندازه خازن و یافتن مکان بهینه خازن در سیستم توزیع حلقوی در جهت کاهش تلفات، بهبود سطح ولتاژ و آزادسازی ظرفیت خطوط استفاده شده است. برای آزمودن روش پیشنهادی، از یک سیستم 32 باسه شامل پنج حلقه با اس


تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21