مدیریت بر رفتار مشترکین در خصوص صرفه جویی انرژی با استفاده از الگوی حاکمیت شرکتی


منبع : نویسنده: تقی وحیدی مقاله مزبور در سال 2014 برای ارایه در کنفرانس CIRED در شهر روم ایتالیا پذیرفته شده است.

توضیحات: مقاله مزبور در سایت زیر قابل دسترسی است:http://www.cired.net/publications/workshop2014/papers/CIRED2014WS_0356_final.pdf


تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/21