EN
شعار سال

وظایف کمیته مدیریت بحران و پدافند غیرعامل شرکتهای توزیع    

 

 

1- اجرای سیاست ها و خط مشی های استقرار نظام مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ارائه و ابلاغ شده توسط ستاد.

2- اجرای دستورالعمل مدیریت بحران و پدافند غیرعامل ابلاغی توسط ستاد.

3- فرماندهی عملیات و راهبری در بحران های محلی (سطح 3) و ارائه گزارش عملکرد به دبیرخانه شرکت مادر تخصصی و ستاد.

4- شناسائی تأسیسات و فرآیندهای حیاتی، حساس، مهم و آسیب پذیر و انعکاس به دبیرخانه کمیته شرکت مادر تخصصی.

-تهیه شرح وظایف کلیه واحدها، مدیران و کارکنان برای شرایط اضطراری. 5

6- نیازسنجی و برآورد اعتبار مورد نیاز طرح های مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل استان جهت پیشنهاد به دبیرخانه شرکت مادرتخصصی ذیربط

7- ارائه گزارشات دوره ای عملکرد، نحوه تخصیص بودجه و وضعیت طرح های مطالعاتی و اجرایی به د بیرخانه شرکت مادر تخصصی ذیربط .

8- ارائه گزارش لحظه ای بحران ها و حوادث محلی و منطقه ای به دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذیربط و دبیرخانه ستاد-

9-پیگیری و درخواست تأیید برنامه ها و هزینه کرد اعتبارات مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاو سازی و ...) و پدافند غیرعامل از شرکت مادر تخصصی ذیربط.

10- ارائه مطالعات پدافند غیرعامل طرح های دارای سطح بندی جهت طی مراحل تصویب  به دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذیربط.

11- ارائه پیوست های پدافند غیرعامل طرح های مطالعاتی که منجر به شکل گیری مراکز حیاتی، حساس، یا مهم می گردند جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذیربط.

12- ارائه مطالعات مدیریت بحران طرح های ملی و منطقه ای جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذیربط.

13- ارائه گزارش های توجیهی و اعلام نیاز انجام مانورها، برگزاری سمینارها، همایش های تخصصی، کارگاه های آموزشی و سایر موارد مشابه در کلیه سطوح، جهت طی مراحل تصویب به دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذیربط

14- طی مراحل اخذ تأیید اساتید انتخابی جهت برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزشی، سمینارها و سایر موارد مشابه از دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذیربط.

15- پیشنهاد معرفی دانشجو جهت مقاطع کارشناسی ارشد و دکترای مرتبط با رشته های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل به دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذیربط.

16- اجرای استانداردها و ضوابط مدیریتی و فنی در سیستم ها، فرآیندها، تأسیسات موجود و طرح های توسعه ابلاغی توسط ستاد.

17- ارزیابی فنی شرکت های مشاور و پیمانکار در زمینه های مدیریت بحران و پدافند غیرعامل و ارائه به دبیرخانه شرکت مادر تخصصی ذیربط.

18- بهره گیری از فناوری های نوین جهت مقابله با تهدیدات جدید (نرم افزاری، الکترونیکی و ...)

19- نظارت بر اجرای شرح وظایف کلیه واحدها، آموزش مدیران و کارکنان برای شرایط اضطراری و تمرین دستورالعمل ها.

20- تهیه و تنظیم پیش نویس موافقتنامه ها در بخش های مدیریت بحران (شامل زلزله، سیل، خشکسالی، مقاوم سازی و ...) و پدافند غیرعامل جهت ارائه به شرکت مادر تخصصی ذیربط.

21- هماهنگی با دبیرخانه ستاد جهت انجام کلیه تعاملات برون سازمانی با ارگان های بالا دستی.
تاریخ ایجاد صفحه : 1399/04/19

تاریخ بروز رسانی صفحه : 1401/04/07

تعداد بازدید: 233

افراد کم توان