سامانه مدیریت پیمانکاران شرکت توزیع نیرو برق استان خراسان جنوبی

لیست پیمانکاران
ردیف کد - رتبه      نام شرکت تلفن امتیاز شهر انقضاء کار مجاز حجم مجاز کار آزاد حجم آزاد
1 P36 - 5 مهتاب گستر بیرجند 09151614033 95 بیرجند 1400/10/04 10 25000 0 22692
2 P40 - 5 توان برق بیرجند 09153618297 88 بیرجند 1395/06/14 6 9000 6 9000
3 P43 - 5 ستاره شب کویر 0561-2225393 , 80 بیرجند 1399/02/23 5 7500 3 7200
4 P44 - 5 برق وصنعت رایان قاین 5221320-0562 78 قاین 1400/09/04 4 6000 3 5902
5 P46 - 5 پویش توان توزیع پارس 05625227001 91 قاین 1398/03/27 7 14000 3 13149
6 P51 - 5 خدمات برق والکترونیک تون نیروی فردوس 05342226460 80 فردوس 1397/02/09 2 2000 2 2000
7 P52 - 5 کویرنیروبیرجند 4436669 78 بیرجند 1395/09/29 4 6000 4 6000
8 P53 - 5 بهین پشتیبان قهستان 05625221020 85 قاین 1398/08/16 6 9000 0 7741
9 P54 - 5 تهويه گستر کوير بيرجند 0561-4444209 84 بیرجند 1348/10/11 6 9000 6 9000
10 P58 - 5 برون نیرو 053422225805 90 فردوس 1400/04/08 7 14000 6 14000
11 P62 - 5 پویاشرق یاران 8225991 69 1348/10/11 3 3000 3 3000
12 P63 - 5 پیشگام الکتریک قهستان 05625223377 91 قاین 1400/05/11 7 14000 3 14000
13 P66 - 5 آبادگران برق شرق 05625226348 75 قاین 1397/02/01 3 3000 3 3000
14 P69 - 5 كنترل نيرواميدقاين 05614423944 72 قاین 1398/12/10 4 6000 2 6000
15 P73 - 5 توان افروز بیرجند 4432740 88 بیرجند 1397/04/12 6 9000 2 8603
16 P76 - 5 مرو پویش 05625262707 65 قاین 1397/09/04 2 2000 2 2000
17 P81 - 5 افق نیروی قهستان 05625222904 65 قاین 1348/10/11 2 2000 2 2000
18 P82 - 5 توان گستران قهستان 05625222486 70 قاین 1348/10/11 3 3000 3 3000
19 P84 - 5 خدمات فنی تابان گستر بشرویه 05353226821 86 بشرویه 1397/08/12 6 9000 6 9000
20 P94 - 5 فراز شبکه بیرجند 4436042 65 بیرجند 1396/05/27 2 2000 2 2000
21 P98 - 5 آريا توان خاوران 056-32214103 81 بیرجند 1400/06/08 5 7500 3 7263
22 P99 - 5 نورآوران طلوع شرق 2230473 87 فردوس 1396/12/12 6 9000 5 8410
23 P100 - 5 آريسا شرق مدرن گرايان 0561-4450744 65 بیرجند 1396/10/20 2 2000 2 2000
24 P104 - 5 نيرو گستر فردوس 05342222081 68 فردوس 1397/02/22 2 2000 0 1896
25 P105 - 5 شركت تعاوني بركت كوير طبس 03534224060 65 طبس 1395/09/13 2 2000 2 2000
26 P106 - 5 شرکت توان گستر نهبندان 0561223278 80 نهبندان 1400/04/28 5 7500 2 5749
27 P108 - 1 اتحاد تابلوی خراسان (بازنشستگان صنعت برق) 09155614923 73 بیرجند 1398/08/16 3 3000 3 3000
28 P109 - 5 توان طيف کوير 056-32775006 70 بشرویه 1397/06/22 3 3000 3 3000
29 P110 - 5 روشنا انرژی بامداد اسلاميه 056-32744645 80 فردوس 1398/08/11 3 3000 3 3000
30 P111 - 5 توحيد نيروی اصحاب 0 65 بیرجند 1398/12/01 2 2000 2 2000
31 P112 - 5 نيرو قدرت گلشن 035-34224087 65 طبس 1348/10/11 2 2000 2 2000
32 P113 - 5 برکت کوير طبس 65 طبس 1348/10/11 2 2000 2 2000
33 P115 - 5 ارمغان نيروی قهستان 056-32525121 65 قاین 1395/02/22 2 2000 2 2000
34 P116 - 5 توحيد نيروی اصحاب 056-32442894 65 بیرجند 1398/12/01 2 2000 2 2000
35 P117 - 5 رايان گستر طبس 056-32820699 65 طبس 1397/08/12 2 2000 2 2000
36 P118 - 5 داژيار نيرو 051-38418858 65 بیرجند 1399/05/12 2 2000 2 2000
37 P120 - 2 شرکت راک 05632421182 70 بیرجند 1397/02/31 7 7000 6 6905


گروه نرم افزاری راکـــ
RaakCMS.Com