سامانه مدیریت پیمانکاران شرکت توزیع نیرو برق استان خراسان جنوبی

لیست پیمانکاران
ردیف کد - رتبه      نام شرکت تلفن امتیاز شهر انقضاء کار مجاز حجم مجاز کار آزاد حجم آزاد
1 P36 - 5 مهتاب گستر بیرجند 09151614033 95 بیرجند 1400/10/04 20 25000 2 21220
2 P40 - 5 توان برق بیرجند 09151614522 88 بیرجند 1401/05/09 3 9000 5 9434
3 P43 - 5 ستاره شب کویر 0561-2225393 , 80 بیرجند 1397/02/23 3 7500 1 5359
4 P44 - 5 برق وصنعت رایان قاین 5221320-0562 78 قاین 1400/09/04 3 6000 9 4697
5 P46 - 5 پویش توان توزیع پارس 05625227001 91 قاین 1398/03/27 0 14000 10 22633
6 P51 - 5 خدمات برق والکترونیک تون نیروی فردوس 05342226460 80 فردوس 1398/07/17 4 2000 8 27712
7 P52 - 5 کویرنیروبیرجند 4436669 78 بیرجند 1395/09/29 0 6000 8 7730
8 P53 - 5 بهین پشتیبان قهستان 05625221020 85 قاین 1398/08/16 0 9000 4 18307
9 P54 - 5 تهويه گستر کوير بيرجند 0561-4444209 84 بیرجند 1348/10/11 0 9000 10 10266
10 P58 - 5 برون نیرو 053422225805 90 فردوس 1400/04/08 0 14000 22 29206
11 P62 - 5 پویاشرق یاران 8225991 69 بشرویه 1398/02/15 1 3000 5 3260
12 P63 - 5 پیشگام الکتریک قهستان 05625223377 91 قاین 1400/05/11 0 14000 5 21534
13 P66 - 5 آبادگران برق شرق 05625226348 75 قاین 1397/02/01 0 3000 6 4872
14 P69 - 5 كنترل نيرواميدقاين 05614423944 72 قاین 1397/12/10 3 6000 5 4067
15 P73 - 5 توان افروز بیرجند(عدم صلاحيت اجرای شبکه-منتقل شده به ليست سياه ) 4432740 88 بیرجند 1397/09/14 1 0 -1 -1937
16 P76 - 5 مرو پویش 05625262707 65 قاین 1397/09/04 2 2000 2 2000
17 P81 - 5 افق نیروی قهستان 05625222904 65 قاین 1348/10/11 2 2000 2 2000
18 P82 - 5 توان گستران قهستان 05625222486 70 قاین 1348/10/11 3 3000 3 3000
19 P84 - 5 خدمات فنی تابان گستر بشرویه 05353226821 86 بشرویه 1397/08/12 6 9000 3 8888
20 P94 - 5 فراز شبکه بیرجند 4436042 65 بیرجند 1396/05/27 2 2000 2 2000
21 P98 - 5 آريا توان خاوران 056-32214103 81 بیرجند 1400/06/08 6 7500 0 4901
22 P99 - 5 نورآوران طلوع شرق 2230473 87 فردوس 1400/07/12 5 9000 5 8334
23 P100 - 5 آريسا شرق مدرن گرايان 0561-4450744 65 بیرجند 1396/10/20 2 2000 2 2000
24 P104 - 5 نيرو گستر فردوس 05342222081 68 فردوس 1401/04/26 2 2000 2 2000
25 P105 - 0 شركت تعاوني بركت كوير طبس 03534224060 0 طبس 1395/09/13 0 0 0 0
26 P106 - 5 شرکت توان گستر نهبندان 0561223270 80 نهبندان 1400/04/28 5 7500 2 5905
27 P108 - 5 اتحاد تابلوی خراسان (بازنشستگان صنعت برق) 09155614923 73 بیرجند 1398/08/16 4 3000 0 2958
28 P109 - 5 توان طيف کوير 056-32775006 70 بشرویه 1397/06/22 2 3000 2 3000
29 P110 - 5 روشنا انرژی بامداد اسلاميه 056-32744645 80 فردوس 1398/08/11 6 3000 1 2478
30 P112 - 5 نيرو قدرت گلشن 035-34224087 65 طبس 1348/10/11 2 2000 2 2000
31 P115 - 5 ارمغان نيروی قهستان 056-32525121 65 قاین 1399/02/21 2 2000 2 2000
32 P116 - 5 توحيد نيروی اصحاب (رعد گستران افق مکران) 056-32442894 65 بیرجند 1398/12/01 3 2000 1 1930
33 P117 - 5 رايان گستر طبس 056-32820699 65 طبس 1397/02/13 2 2000 2 2000
34 P118 - 5 داژيار نيرو 051-38418858 65 بیرجند 1399/05/12 2 2000 2 2000
35 P121 - 5 انتقال نيروی ولی عصر خراسان (عدم صلاحيت اجرای شبکه-منتقل شده به ليست سياه ) 09023352994 65 بشرویه 1396/06/17 4 2000 2 2000
36 P123 - 5 بهفروز انرژی پاسارگاد 056-32433819 65 بیرجند 1399/11/04 2 2000 2 2000
37 P125 - 5 نيرو صنعت نسيم 05632433152 65 بیرجند 1398/04/21 2 2000 2 2000


گروه نرم افزاری راکـــ
RaakCMS.Com