سامانه مدیریت پیمانکاران شرکت توزیع نیرو برق استان خراسان جنوبی

لیست پیمانکاران
ردیف کد - رتبه      نام شرکت تلفن امتیاز شهر انقضاء کار مجاز حجم مجاز کار آزاد حجم آزاد
1 P36 - 5 مهتاب گستر بیرجند 09151614033 95 بیرجند 1400/10/04 20 25000 2 21444
2 P40 - 5 توان برق بیرجند 09151614522 88 بیرجند 1401/05/09 3 9000 2 9269
3 P43 - 5 ستاره شب کویر 09155615394 80 بیرجند 1399/02/23 5 7500 1 5468
4 P44 - 5 برق وصنعت رایان قاین 09155615228 78 قاین 1400/09/04 3 6000 10 4867
5 P46 - 5 پویش توان توزیع پارس 09155614622 91 قاین 1402/05/16 0 14000 12 22459
6 P51 - 5 خدمات برق والکترونیک تون نیروی فردوس 09151342024 80 فردوس 1401/07/17 0 2000 6 28276
7 P52 - 5 کویرنیروبیرجند 09151612098 78 بیرجند 1395/09/29 0 6000 8 7730
8 P53 - 5 بهین پشتیبان قهستان 09155611531 85 قاین 1398/08/16 0 9000 5 18474
9 P54 - 5 تهويه گستر کوير بيرجند 09151613633 84 بیرجند 1398/06/01 1 9000 11 10266
10 P58 - 5 برون نیرو 09151342308 90 فردوس 1400/04/08 0 14000 16 27467
11 P62 - 5 پویاشرق یاران 09155344548 69 بشرویه 1398/02/15 1 3000 5 3260
12 P63 - 5 پیشگام الکتریک قهستان 09153628574 91 قاین 1400/05/11 0 14000 1 21368
13 P66 - 5 آبادگران برق شرق 09153625813 75 قاین 1397/02/01 0 3000 6 4872
14 P69 - 5 كنترل نيرواميدقاين 09151431093 72 قاین 1398/12/10 3 6000 5 4067
15 P73 - 5 توان افروز بیرجند(عدم صلاحيت اجرای شبکه-منتقل شده به ليست سياه ) 09155624394 88 بیرجند 1397/04/12 1 0 3 360
16 P76 - 5 مرو پویش 09153100273 65 قاین 1397/09/04 5 2000 5 2000
17 P81 - 5 افق نیروی قهستان 09155611489 65 قاین 1348/10/11 2 2000 2 2000
18 P82 - 5 توان گستران قهستان 09153610386 70 قاین 1348/10/11 3 3000 3 3000
19 P84 - 5 خدمات فنی تابان گستر بشرویه 09153350072 86 بشرویه 1402/05/09 6 9000 0 8821
20 P94 - 5 فراز شبکه بیرجند 09155617942 65 بیرجند 1396/05/27 2 2000 2 2000
21 P98 - 5 آريا توان خاوران 09153359424 81 بیرجند 1400/06/08 6 7500 2 4977
22 P99 - 5 نورآوران طلوع شرق 09153354868 87 فردوس 1400/07/12 5 9000 2 7789
23 P100 - 5 آريسا شرق مدرن گرايان 0915 65 بیرجند 1396/10/20 2 2000 2 2000
24 P104 - 5 نيرو گستر فردوس 09155344137 68 فردوس 1401/04/26 2 2000 2 2000
25 P105 - 0 شركت تعاوني بركت كوير طبس 09133551632 0 طبس 1395/09/13 0 0 0 0
26 P106 - 5 شرکت توان گستر نهبندان 09153634266 80 نهبندان 1400/04/28 5 7500 2 7163
27 P108 - 5 اتحاد تابلوی خراسان (بازنشستگان صنعت برق) 09155614923 73 بیرجند 1398/08/16 4 3000 1 2988
28 P109 - 5 توان طيف کوير 09151371325 70 بشرویه 1397/06/27 2 3000 2 3000
29 P110 - 5 روشنا انرژی بامداد اسلاميه 09153345484 80 فردوس 1402/03/29 6 3000 0 1856
30 P112 - 5 نيرو قدرت گلشن 09137490234 65 طبس 1348/10/11 2 2000 2 2000
31 P115 - 5 ارمغان نيروی قهستان 09155611489 65 قاین 1399/02/21 2 2000 2 2000
32 P116 - 5 توحيد نيروی اصحاب (رعد گستران افق مکران) 09153410230 65 بیرجند 1398/12/01 3 2000 1 1930
33 P117 - 5 رايان گستر طبس 09134503109 65 طبس 1397/02/13 2 2000 2 2000
34 P118 - 5 داژيار نيرو 09158215092 65 بیرجند 1399/05/12 2 2000 2 2000
35 P121 - 5 انتقال نيروی ولی عصر خراسان (عدم صلاحيت اجرای شبکه-منتقل شده به ليست سياه ) 09023352994 65 بشرویه 1398/06/15 4 2000 4 2000
36 P123 - 5 بهفروز انرژی پاسارگاد 09157939186 65 بیرجند 1399/11/04 2 2000 2 2000
37 P125 - 5 نيرو صنعت نسيم 09156005010 65 بیرجند 1398/04/21 2 2000 2 2000
38 P126 - 5 رعد آزمای تدبیر فردای خراسان 09153352697 65 بشرویه 1398/04/19 2 2000 2 2000


گروه نرم افزاری راکـــ
RaakCMS.Com